Nederlands (NL) German (DE)

Disclaimer


De informatie op deze website is expliciet bedoeld voor de beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg, zoals artsen, apothekers, natuurgeneeskundigen en paramedici. In het belang van de volksgezondheid is de inhoud van deze website absoluut niet bedoeld voor leken en/of consumenten. De verstrekte informatie op deze website is verzameld op basis van wetenschappelijke literatuur en databank-gegevens. Uitgever en auteurs verklaren dat de publicaties met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld. Deze kunnen evenwel niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de verstrekte informatie. De gepubliceerde data zijn indicatief, niet limitatief.


Geen enkele uiteenzetting in deze uitgave dient te worden opgevat als een claim of een bewering dat deze producten bedoeld zijn om te worden gebruikt bij de behandeling of preventie van enige ziekte. De NatuurApotheek® noch de auteurs stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die zou kunnen voortvloeien uit eventuele onjuistheden, onvolledigheden, of schade die het gevolg is van handelen en/of beslissingen, gebaseerd op bedoelde informatie.  De NatuurApotheek® en auteurs doen afstand van enige koppeling of relatie van haar producten aan medische claims. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd voor commercieel gebruik zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.